Home   |   Site map plenderu
Elektrotechnika

Instalacje elektryczne, pomiary elektryczne, etc.

Usługi

Relokacja przemysłowa, wytwarzanie części zamiennych, konstrukcje stalowe, pomiary techniczne detali i wiele innych

Baterie Li-Ion

Maszyny produkcyjne, materiały do produkcji baterii Li-Ion

Fotowoltaika

Maszyny do produkcji modułów fotowoltaicznych w technologii filmu przewodzącego (Conductive Film)

Elektronika przemysłowa

Urządzenia do lutowania próżniowego firmy Budatec

Oświetlenie LED

Oświetlenie do obiektów domowych, biurowych i przemysłowych

 

CR

Zaopatrzenie do pomieszczeń czystych. Suche ścierki poliestrowe i z mikro fibry, rękawiczki, stroje robocze, maty klejące i wiele innych.

Pomiary instalacji elektrycznych

Zakres wykonywanych pomiarów instalacji:

 • Pomiary rezystancji izolacji

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, zerowania

 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

 • Pomiary natężenia oświetlenia

 • Pomiary natężenia obciążenia

 • Pomiary instalacji odgromowej

 • Pomiary poboru mocy i prądu

Terminy wykonywania pomiarów kontrolnych

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych które regulowane są odpowiednimi przepisami są :

 • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2

 • badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary okresowe

Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.

Do pomiarów okresowych zaliczamy :

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych

 • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,

 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,

 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.
1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
2. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000).
3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia. 4. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414] Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912)

   Copyright © 2018 RIMTeq
Strona główna   |   Oferta   |   Usługi   |   Aktualności   |   Źródło   |   Kontakt